ما را دنبال کنید :
Author Avatar

پرستو امانی

کوهها شناسنامه یک سرزمین هستند. کوهها سرشار از خیر و برکت برای ساکنان دره ها و دامنه هایشان می باشند. با چشمه سارانشان دشتها را سیراب میکنند و با قامت بلندشان نظاره گر تکاپوی زندگی و شادی انسان ها هستند.در تارگتینو باهم به زیبایی های این کوه کوهها شناسنامه یک سرزمین هستند. کوهها سرشار از خیر و برکت برای ساکنان دره ها و دامنه هایشان هستند. با چشمه سارانشان دشتها را سیراب می کنند و با قامت بلندشان نظاره گر تکاپوی زندگی و انسانها هستند. در تارگتینو با هم به تماشای زیبایی ها و هیجانات این برکت الهی می نشینیم.
کوهنوردی، ارتفاع مهم نیست
کوهنوردی، برای ما ارتفاع مهم نیست
 پرستو امانی پرستو امانی
1 سال قبل
چکمه های کوهنوردی
معرفی انواع چکمه های کوهنوردی به طور مختصر
 پرستو امانی پرستو امانی
1 سال قبل
نحوه گیره زدن طناب به شکل هشتی در صخره نوردی
روش گره زدن طناب به شکل هشتی را بیاموزیم
 پرستو امانی پرستو امانی
10 ماه قبل