تور 11 روزه آفریقای جنوبی ویژه نوروز 1402 - سام سیر

برای آگاهی از قیمت، موجودی و سایر اطلاعات مربوط به این آگهی می‌توانید مستقیما با فروشنده در تماس باشید.
قیمت:
177,000,000 تومان
دسته بندی:
سفر و گردشگری - تور و آژانس مسافرتی
وضعیت:نو
امکان معاوضه:ندارد
موقعیت:تهران - تهران
تاریخ انتشار:1401/12/8
هشدار
لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده اطمینان حاصل نمایید.
توضیحات آگهی
تور 11 روزه آفریقای جنوبی 

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮر‪ :‬ﺑﻠﯿﻂ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﭘﺮواز ﻗﻄﺮ‪ ،‬ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ‪ 10،‬ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ ‪ 5‬ﺳﺘﺎره ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ‪ ،‬وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ‪ ،‬ﺑﯿﻤﻪ‪ ،‬ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﯿﺪر‬ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن و راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺤﻠﯽ‪.‬‬
‫


-----------------------------

ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز(ﻛﭙﯽ ﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎ در ﺑﺮﮔﻪ ‪(A4‬‬

‫‪ .1‬اﺻﻞ ﮔﺬر ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 7‬ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮ‬
‫‪ .2‬دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ در اﻧﺪازه ‪ 3*4‬رﻧﮕﯽ‪ ،‬ﺗﻤﺎم رخ‪ ،‬ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻔﯿﺪ‬
‫‪ .3‬ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺟﻮاز ﻛﺴﺐ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد ‪.‬‬
‫ﻛﻠﯿﻪ ﻣﺸﺎﻏل (ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺘﺮﺟﻢ) اﻋﻢ از‪ :‬ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﻣﺸﺎﻏﻞ واﺑﺴﺘه (ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﯽ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻄﺐ، ‬ﻣﻬﻨﺪﺳﯿن ( ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ)‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﻛﺖ ها  (روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ‪+‬‬ ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر) ،‬ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ دوﻟﺘﯽ (ﺣﻜﻢ ﻛﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ و ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر) ‪‬ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن (ﺣﻜﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ‪ +‬آﺧﺮﯾﻦ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ)‪ ،‬ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ‬دوﻟﺘﯽ، (ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻘﻮق ‪ +‬ﺳﻤﺖ و زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺪام (‪،‬داﻧﺸﺠﻮ )ﻧﺎﻣﻪ از داﻧﺸﮕﺎه و ﻛﺎرت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ) محصل (ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ)
‫‪ .4‬ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ‪ ،‬ﺷﻤﺎرﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر‪ ،‬ﻃﻮل ﻣﺪت اﺳﺘﺨﺪام‪ ،‬ﺳﻤﺖ(ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﯽ)‪ ،‬ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق‪ ،‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع و اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن‬ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ روی ﺳﺮ ﺑﺮگ ﺷﺮﻛﺖ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﯽ ﺑﺮای ‪ 3‬ﻣﺎه آﺧﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻦ‪.‬‬
‫‪ .6‬ﺑﭽﻪ زﯾﺮ ‪ 18‬ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ و دادﮔﺴﺘﺮی‬
‫‪ .7‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ ﯾﻜﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻛﻮدک زﯾﺮ ‪ 18‬ﺳﺎل ﺳﻔﺮ ﻣﯿﻜﻨﺪ (در ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ ﻓﺮد ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻀﺮی ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و دادﮔﺴﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬.


------------------------------------------

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮر‬ ‫روزﻫﺎی ﺗﻮر‬ 

‫ورود ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ژوﻫﺎﻧﺴﺒﻮرگ‪ .‬ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺘﻞ ‪ .‬ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺘﻞ ‪ .‬ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﯾﺒﺎی ﻣﻮﻧﺘﻪ ﻛﺰﯾﻨﻮ‪.‬‬ 

‫روز اول ژوﻫﺎﻧﺴﺒﻮرگ‬
‫ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎن ﺳﯿﺘﯽ‪ .‬اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ‬ 
‫روز دوم ﺳﺎن ﺳﻴﺘﻲ‬
‫اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ‬ 
‫روز ﺳﻮم ﺳﺎن ﺳﻴﺘﻲ‬
‫ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ ‪ .‬ﺻﺮف ﻧﻬﺎر ‪ .‬ﮔﺸﺖ ﺳﺎﻓﺎری ‪ .‬ﺻﺮف ﺷﺎم ‪.‬‬
‫روز ﭼﻬﺎرم ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﻲ‬
‫ﭘﻴﻼﻧﺰﺑﺮگ‬.ﮔﺸﺖ ﺳﺎﻓﺎری ‪ .‬ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ‪ .‬ﻧﻬﺎر ‪ .‬ﺷﺎم‪ .‬ﮔﺸﺖ ﺳﺎﻓﺎری‬ ‫
روز ﭘﻨﺠﻢ 
ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭘﻴﻼﻧﺰﺑﺮگ‬.ﮔﺸﺖ ﺳﺎﻓﺎری ‪ .‬ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ‪ .‬ﻧﻬﺎر ‪ .‬ﺷﺎم‪ .‬ﮔﺸﺖ ﺳﺎﻓﺎری‬ ‫روزﺷﺸم 
  پارک ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭘﻴﻼﻧﺰﺑﺮگ‬ ﮔﺸﺖ ﺳﺎﻓﺎری ‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ژوﻫﺎﻧﺴﺒﺮگ و ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﯿﭗ ﺗﺎون‪.
‫روز ﻫﻔﺘﻢ ﻛﻴﭗ ﺗﺎون‬
‫ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻢ روزه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻬﺎر ‪ .‬ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎغ ‪ Kristenbosch‬و ‪Table Mountain‬‬ ‫
روز ﻫﺸﺘﻢ ﻛﻴﭗ ﺗﺎون‬
‫ﮔﺸﺖ ﺗﻤﺎم روزه ‪ .‬ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺟﺰﯾﺮه ﻓﻮﻛﺎی درﯾﺎﯾﯽ‪.‬دﻣﺎﻏﻪ اﻣﯿﺪ ﻧﯿﻚ‪.‬ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻬﺎر‪.‬‬
 ‫روز ﻧﻬﻢ ﻛﻴﭗ ﺗﺎون‬
‫در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮ‪.‬‬ 
‫روز دﻫﻢ ﻛﻴﭗ ﺗﺎون‬
‫ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺎﻓر . 
 ‫روز ﻳﺎزدﻫﻢ ﻛﻴﭗ ﺗﺎون‬
در اختیار مسافر . ترانسفر به فرودگاه و بازگشت به ایران جهت رزرو تور و مشاوره بیشتر با شماره 0212324 تماس حاصل فرمایید
توجه
برای آگاهی از قیمت، موجودی و سایر اطلاعات مربوط به این آگهی می‌توانید مستقیما با فروشنده در تماس باشید.

تور 11 روزه آفریقای جنوبی ویژه نوروز 1402 - سام سیر

آگهی‌های مشابه

آگهی‌های دیگر کاربر

ثبت نظر
(اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت میکنید)
targetino_logo

در نیازمندی‌های تارگتینو کاربران می‌توانند در موضوعات سفر و گردشگری، آفرود، کوهنوردی و کمپینگ، ماهیگیری، ورزش تیر و کمان، اسب و سوارکاری و محیط زیست آگهی محصولات (نو یا دست دوم) و خدمات خود را به صورت رایگان و یا ویژه ارسال نمایند و بدون واسطه به طور مستقیم با خریداران و فروشندگان در ارتباط باشند و به صورت هدفمند به مخاطبان مورد نظر خود در موضوعات ذکر شده دست یابند.

ارتباط با ما
info@targetino.info

کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به تارگتینو است.